Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Administratorem w zakresie przetwarzania danych osobowych zleceniodawcy jest firma Marta Bartoszek Centrum Języka Islandzkiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Błonie 9a/94. Ta firma jest również podmiotem przetwarzającym w zakresie przetwarzania danych osobowych zawartych w materiałach przekazanych do tłumaczenia (których administratorem jest zleceniodawca).

Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) i f) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane będą przetwarzane w celu świadczenia przeze mnie usług tj.: przygotowania wyceny oraz realizacji usługi tłumaczenia, jak również w celu prowadzenia dokumentacji rachunkowej oraz obsługi ewentualnych roszczeń i reklamacji.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy/współpracy, a po jej ustaniu do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń (zgodnie z Art. 118 Kodeksu Cywilnego), zaś w przypadku danych osobowych zawartych w dokumentach księgowych – przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zostały rozliczone (art. 74.2 ustawy o rachunkowości).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przeze mnie usług.

Twoje dane mogą zostać udostępnione osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, w szczególności:
  • serwisowi księgowemu w celu prowadzenia księgowości;
  • serwisowi poczty elektronicznej w celu prowadzenia korespondencji;
  • wybranym podwykonawcom w celu realizacji usługi tłumaczeniowej.

Twoje dane mogą również zostać udostępnione odpowiednim organom na mocy przepisów prawa.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Twoich danych osobowych proszę kierować na adres e-mail centrum@islandzki.pl